Mokon Store

Controllers and Sensors

Broad range of features designed for easy operation, reduced engineering time, improving quality, and reducing waste. Variety of thermocouples and RTD’s

Show  per page
$0.00
2204ECCVHXXXXXXXXXX2XXENG HORI
#040403
$943.39
2204ECCVHTHTCXXXXXX2YM MODBUS
#040405
$1,198.21
2204ECCVHXXXXRCRFXY2XX
#040409
$927.86
2216ECCVHTHTCXX2XXENG STD
#040412
$70.55
T/C TYPE J 5' UNGROUNDED
#040416
$1,007.68
2204ECCVHTHTCXXXXXX2DNENG
#040418
$1,070.75
2208ECCVHTHTCRFXX2YMENG RS485
#040420
$975.54
2204ECCVHH7TCXXXXXX2YMENG
#040421
$917.32
2204ECCVHRHRCXXXX2XXENG RLY
#040422
$1,105.89
2204ECVHH7XXRCRFXX2XXEUO433
#040429